వాస్తు దోషం ఎలా తెలుస్తుంది..?

మీ ఇంట్లో వాస్తు దొషం ఉందని తెలుసుకొవాలనుకుంటున్నారా!అసలు వాస్తు దొషం ఎలా మీది మీరే ఎలా తెలుసుకోవాలి.ఆ మార్గాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇది తప్పక చదవండి.